Kasutajatingimused

Külastades veebikeskkonda www.laadamaailm.ee või selle mistahes alamlehekülge, tuleb Teil nõustuda järgnevate kasutajatingimustega. Palun arvestage, et kui Te ei nõustu kasutajatingimustega, pole Teil lubatud veebikeskkonda külastada ja kasutada.

1 Kasutatavad mõisted

1.1. Veebikeskkond - internetilehel www.laadamaailm.ee kättessaadav andmebaas. Andmebaas kujutab endast laadamaailm OÜ poolt loodud ja viimasele kuuluvat foorumi, tekstide, kuulutuste, andmete ning kuulutuste ja foorumi juurde kuuluvate kujutiste andmebaasi.

1.2. Haldaja - veebikeskkonna haldaja ja andmebaasi tegija on laadamaailm OÜ (registrikood 12986153, asukohaga Soiuneni, 41552, Sompa küla, Jõhvi vald).

1.3. Kasutaja - kõik registreerunud isikud, kes kasutavad Veebikkeskonna kaudu haldaja poolt pakutavaid teenuseid.

2 Üldsätted

2.1. Veebikeskkonna kasutamine on lubatud vaid kõikide Kasutajatingimustega nõustumise korral. Kasutades, olles kasutanud või avaldades tahet kasutada Veebikeskkonda, kinnitab Kasutaja, et on kõikide Kasutajatingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid eranditult.Kasutaja nõustub arvestama kõiki kohaldatavaid seadusi ja teisi õigusakte. Veebikeskkonna kasutajaks registreerimine eeldab nõustumist kõigi kasututajatingimustega. Juhul, kui kasutaja ei nõustu kõigi kasutajaingimustega, ei ole Veebikeskkonna kasutamine lubatud.

2.2. Veebikeskkonna kasutamiseks loetakse mistahes Veebikeskkonnas avaldatud teksti, kuulutuse, kujutise või andmete kasutamist mistahes viisil.

2.3. Veebikeskkonna kasutamine on lubatud vaid üldotstarbeliste veebisirvijatega (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari jt). Veebikeskkonna kasutamine eriotstarbeliste programmidega mis tahes eesmärgil on keelatud. Eriotstarbeline programm on programm, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scriptid, robotid ja automatiseeritud tööriistad või programmid, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks.

2.4. Veebikeskkonna tavapäraseks kasutamiseks loetakse tutvumist Veebikeskkonna dokumentide sisuga ülalmärgitud üldotstarbeliste veebisirvijate abil ning informatsiooni avaldamist registreeritud Kasutaja poolt vastavalt käesolevatele kasutajatingimustele.

2.5. Kõik toimingud, mis ei ole hõlmatud kasutajatingimuste punktis 2.4. märgitud tavapäraste kasutamise viisidega, vajavad Haldaja eelnevat kirjalikku luba.

2.6. Juhul, kui mõni kasutajatingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei muuda see ülejäänud kasutajatingimuste sätete kehtivust.

3 Laadakalendri, foorumi, kuulutuste ja muude teenuste kasutamine

3.1. Kasutaja kohustub kujutiste, kuulutuste ja tekstide esitamisel edastama ainult korrektseid ja õigeid andmeid. Kasutajal on keelatud edastada andmeid, mis on ebatäpsed või muul moel eksitavad. Kasutaja poolt Veebikeskkonda edastatavad kujutised, tekstid ja andmed peavad olema kooskõlas õigusaktidega ja heade tavade ning kommetega. Käesolevate kasutajatingimustega nõustumisega kinnitab Kasutaja, et tema poolt Veebikeskkonna kaudu avaldatavad andmed:

3.1.2. ei ole eksitavad, ebaõiged ega ebatäpsed;

3.1.3. ei ole vastuolus seaduste ja muude õigusaktidega ega heade kommete ja tavadega;

3.1.4. ei sisalda pakkumisi selliste kaupade müügiks või selliste teenuste osutamiseks, milliste müük või osutamine ei ole kooskõlas õigusaktidega;

3.1.4. ei riku kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi õigusi, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvaid intellektuaalse omandi õigusi.

3.2. Ühe kuulutuse avaldamine mitme objekti kohta ei ole lubatud.

3.3. Kasutajal on keelatud moonutada fotosid tähelepanu äratamise eesmärgil.

3.4. Keelatud on igasugune finantsteenuse reklaam.

3.5. Kasutaja kuulutus muudetakse Veebikeskkonnas nähtavaks 1 tööpäeva jooksul pärast vastava teenuse eest tasu laekumist Haldajale.

3.6. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt Veebilehe kaudu tehtud pakkumiste ja avaldatud kuulutuste sisu tõepärasuse, seaduslikkuse ega kehtivuse eest.

3.7 Haldaja ei vastuta teiste seaduslike kohustuste või heade tavade järgimise eest Kasutaja poolt.

3.8 Haldaja ei vastuta Veebikeskkonna kaudu kuulutatud teenuste või kaupade kvaliteedi ja/või kvantiteedi eest ega osale müügi- ja muudes tehingutes. Kasutajad sõlmivad tehinguid ilma Haldaja sekkumiseta ning vastutavad ise nimetatud tehingute täitmise ja sõlmimise eest.

3.9 Kasutaja vastutab ise Veebikeskkonna kasutamise ning selle kaudu kuulutuste avaldamise eest.

3.10. Juhul, kui mõni Kasutaja poolt Veebikeskkonna kaudu avaldatud andmetest on muutunud pärast avaldamist ebaseaduslikuks, ebatäpseks või ebaõigeks kohustub Kasutaja koheselt informeerima Haldajat elektronposti teel.

3.11. Haldajal on õigus valida oma lepingupartnereid vastavalt enda äranägemise järgi.

3.12. Kasutaja nõustub foorumi ning sõnumite süsteemi kasutamisel foorumi reeglitega, mis on välja toodud punktis 7.1.

4 Autoriõigused

4.1. Veebikeskkond ja kogu selle sisu, kaasa arvatud andmebaas, kõik tekstid ja pildid on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigused kuuluvad Haldajale. Haldajale kuuluvad ühtlasi autoriõigused Haldaja poolt või viimase tellimusel loodud tarkvarale, kujundusele ning autoriõigusega kaitstud lahendustele.

4.2. Veebikeskkonnale autoriõiguse või muu intellektuaalomandi õigusega kaitstud teoseid-esemeid edastades annab Kasutaja Haldajale tasuta lihtlitsentsi nende teoste osas kehtivate varaliste õiguste teostamiseks, s.h on Haldajal õigus kasutaja poolt edastatud teoseid igal viisil ise kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist veebilehel, reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada teoseid kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada üldsusele. Kasutaja kohustub veenduma ja tagama, et Veebikeskkonna kasutamisega ei riku Kasutaja, Haldaja ja teised Veebikeskkonna kasutajad kolmanda isiku autori- ega ka muid intellektuaalomandi õigusi. Vastasel juhul hüvitab Kasutaja sellega tekitatud kahju ja muud kulud.

4.3. Kasutajal ei ole õigust anda kolmandatele isikutele Veebilehele lisatud objektide (kuulutuste, fotode, tekstide) suhtes samasuguseid õigusi objektide kasutamiseks Veebilehe kaudu nagu on kasutajatingimuste alusel omandanud Haldaja. Kõigi Veebilehel avaldatud objektide (kuulutuste, fotode, tekstide jne) kasutamise ainuõigus kuulub Haldajale.

5 Registreerumine ja andmete kaitse

5.1. Veebikeskkonna sisu lugemiseks üldotstarbeliste veebisirvijatega ei ole vajalik registreerumine kasutajaks. Registreerumine Kasutajaks on vajalik Veebikeskkonnas kuulutuste avaldamiseks, foorumi kasutamiseks ning teiste Haldaja poolt osutatavate teenuste kasutamiseks.

5.2. Registreeritud Kasutaja staatus kehtib tähtajatult, kuid Kasutajal on õigus lõpetada registreeritud Kasutaja staatust igal ajal.

5.3. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele registreeritud Kasutaja kontaktandmeid, välja arvatud kontaktandmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks või uurimiseks või muudel juhtudel. Kasutaja poolt edastatud kontaktandmeid kasutab Haldaja üksnes Kasutajale viimase poolt soovitud teenuste osutamise eesmärgil ning seoses nende teenustega. Haldaja lisab Kasutaja kontaktandmed otsepostitusnimekirjadesse ainult Kasutaja nõusolekul.

5.4. Andmeid, mida Haldaja kogub seoses Veebikeskkonna kasutamisega, on Haldajal õigus kasutada Veebikeskkonna ja osutatavate teenuste arendamiseks. Haldaja võib nimetatud andmete puhul teha koostööd tema poolt valitud usaldusväärsete lepingupartneritega Veebikeskkonna ja teenuste edasiarendamisel.

5 Kasutaja õigused ja kohustused

5.1. Kasutaja on kohustatud järgima intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte. Kasutajal on keelatud kasutada Veebikeskkonda või Haldaja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või muu õiguserikkumise toimepaneku eesmärgil.

5.2. Käesolevate kasutajatingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja, et ta on täielikult teovõimeline täisealine isik, kellel puuduvad õiguslikud takistused lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks. Alla 18 aastase isiku või piiratud teovõimega isikule kasutaja staatuse andmine eeldab nimetatud isiku seadusliku esindaja või eestkostja eelnevat nõusolekut.

5.3. Käesolevate kasutajatingimuste nõustumisel kinnitab Kasutaja, et:

5.3.1. ta on teadlik, et vastutab ise enda poolt Veebikeskkonna vahendusel avaldatud andmete ja kuulutuste sisu eest;

5.3.2. ta on teadlik, et kuulutustes soovitud tehingute tegemine toimub ilma Haldaja vahenduseta ning Haldaja ei vastuta nimetatud tehingute eest;

5.3.3. ta on teadlik, et Kasutaja ja Haldaja vahelise õigussuhte olemus Veebikeskkonna kasutamisel on ammendavalt ja selgesõnaliselt kasutajatingimustes kirjas ning Veebikeskkonna kasutamine mistahes muudel eesmärkidel saab toimuda vaid Haldaja eelneval kirjalikul nõusolekul.

5.4. Kasutaja on kohustatud tagama, et tema poolt Veebikeskkonda sisestatavad failid ja elektronposti saadetised ei sisalda arvutiviirusi ega muid arvutiprogramme või faile, mis kahjustavad või võivad kahjustada või muul viisil häirivad või võivad häirida Veebikeskkonna normaalset tööd või mis salvestuvad Veebikeskkonna teiste kasutajate arvutitesse ning kahjustavad või häirivad nimetatud arvutite normaalset funktsioneerimist.

5.5. Kasutaja peab tagama, et tema parool ei satuks kolmandate isikute valdusesse, kellel puuduvad Kasutaja volitused kasutajakonto kasutamiseks. Kasutaja kohustub informeerima Haldajat viivitamatult elektronposti teel juhul, kui Kasutaja parool on sattunud kolmandate isikute valdusesse.

5.6. Kasutaja kohustub kasutama Veebikeskkonda üksnes seaduslikel ja õiguspärastel eesmärkidel. Kasutaja kohustub tasuma talle osutatavate teenuste eest vastavalt hinnakirjale.

5.7. Kasutaja kohustub koheselt teavitama Haldajat elektronposti teel juhul, kui tema registreerimisel teatatud kontaktandmed muutuvad.

6 Haldaja õigused ja kohustused

6.1. Haldajal on õigus vastavalt teenuste arengule muuta ühepoolselt teenuste hinnakirju. Teenuste hinnakirja või kasutamistingimuste muudatustest teavitab Haldaja Kasutajaid eelnevalt Veebikeskkonna vahendusel. Igat Kasutajat eraldi hinnakirja või kasutamistingimuste muutumisest ei teavitata. Kasutajatingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad Haldaja poolt määratud kuupäeval. Kasutaja kinnitab oma nõustumist muudatustega Kasutajatingimustes ja hinnakirjas Haldaja poolt osutatavate teenuste kasutamisega pärast muudatuste jõustumist.

6.2. Haldajal on õigus piirata Kasutaja õigusi Veebilehe kasutamisel või lõpetada Kasutaja registreeritud staatus juhul, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutajatingimusi.

6.3. Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Veebilehele edastatud kuulutusi, tekste ja pilte ning eemaldada sellised kuulutused ja foorumipostitused, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavaid andmeid, mille avaldamise puhul oleks tegemist õigusrikkumisega või mille avaldamisel on Kasutaja muul moel rikkunud käesolevaid kasutajatingimusi.

6.4. Haldaja on kohustatud hoidma Kasutaja parooli saladuses ning Haldaja ei edasta nimetatud parooli ühelegi kolmandale isikule.

6.5. Haldajal on õigus piirata nende isikute ligipääsu Veebikeskkonnale, kes ei täida käesolevaid kasutajatingimusi või kes rikuvad Veebikeskkonda kasutades kehtivaid õigusakte. Kasutaja õiguste piiramisel teavitatakse Kasutajat sellest ning võimalikud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

7 Foorumi kasutamise reeglid ning põhimõtted.

7.1. Laadamaailma foorum on kommuuniks Eesti laadahuvilistele. Foorumi eesmärk on tuua kokku kõik kolm laatade toimimiseks vajalikku osapoolt ( külastaja, kaupleja, korraldaja) ning läbi selle suurendada infoliikumist ja arutelu laadanduse üle.

Foorum annab võimaluse kõigil kolmel laada osapoolel omavahel infot vahetada läbi foorumis postitamise ning privaatsõnumite.

Foorumis on tugevalt soositud:

 • Asjakohased, arusaadavalt püstitatud teemad ja postitused
 • Konstruktiivne arutelu püsides foorumi teemade raamistikus
 • Lugupidav suhtumine teiste kasutajate vastu
 • Korrektne ja viisakas keelekasutus

Foorumis on rangelt keelatud järgnev käitumine:

 • Enda teenuste või kaupade reklaamimine väljaspool selleks ettenähtud foorumi kategooriat
 • Isiklikud solvangud
 • Teiste kasutajate laimamine, ähvardamine või muul moel ahistamine
 • Religioosse, poliitilise või muu ideoloogilise sisuga postitustega foorumi teemade risustamine või säärase sisuga teemade alustamine
 • Pornograafilise, rassistliku, viha õhutava või muu häiriva sisu postitamine või linkide lisamine, mis sellise sisuni viib
 • Kellegi teisena esinemine
 • Püramiidskeemide, võrkturunduse ja muu illegaalse või kaheldava väärtusega äritegevuse reklaamimine või sellesse kasutajate värbamine.
 • Kahe erineva konto omamine.
 • Igasugune Eesti seadustega vastuolus olev tegevus või sääraste tegevuste propageerimine.
 • Foorumi sõnumisüsteemi kuritahtlik kasutamine
 • Teemade ülevõtmine, trollimine, igasugune risustamine
 • Alafoorumite teemade mitte järgimine

Reeglite vastu eksinud kasutajate kontod võidakse ette hoiatamata kustuda või ajutiliselt blokeerida vastavalt toime pandud eksimuste suurusest.

Laadamaailm OÜ

 • jätab endale õiguse foorumit modereerida.
 • ei vastuta foorumis olevate postituste sisu eest
 • jätab endale õiguse kasutajate kaebuste korral kontrollida personaalsete sõnumite sisu

8 Küpsised

Using cookies

What are cookies and how do they work?

Cookies are small text files in your web browser which the website sends to a cookie file on your computer.

Cookies allow laadamaailm’s website to offer you a better user experience and to design and develop the website so as to ensure the highest quality of our service.

laadamaailm.ee uses the following cookies:

8.1 Strictly necessary cookies.

These cookies have a very important role in the operation of our website. These include cookies which help you to move to the correct pages when we are updating our website.

8.2 Performance cookies

These cookies collect information on how visitors use our site. That is how we find out if there’s an error and it also allows us to test new functions. We do not collect any information that can be used to identify the user, but only aggregate and anonymous data.We only use this information to improve the operation of the website.

8.3 Functionality cookies

These cookies allow us to personalise the site to improve your user experience For example the cookies remember your preferences, they identify whether the relevant service has already been offered to you and they store complex decisions.

8.4 Targeting/advertising cookies

These cookies register your visit to the site, the pages you view and the links you click on. We use this information to make the website and its advertisements more relevant to your interests. To this end, we may also share this information with third parties. These cookies also allow monitoring the efficiency of advertising campaigns. Third parties (including advertising networks and providers of external services, for example web traffic analysis service providers) may also use cookies. We cannot manage those. These are mostly performance or targeting cookies.

If you do not want cookies to be stored on your computer, you can block them in your browser settings.

That way the cookies used on our website and on other websites will not be stored but it may mean that not all the website functions work properly.


© 2021 Laadamaailm OÜ